Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy:  

Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och krav samt vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt.

Vi erbjuder snabba leveranser och försöker alltid hålla det vi lovar.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

Miljöpolicy:

Vi har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället. Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

•Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som samhället ställer på oss.

•Vi ska hushålla med råvara, material och energi.

•Vi ska ha en väl fungerande avfallshantering.

•Vi ska arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.

•Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan och arbeta förebyggande för att minska föroreningar.

•Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.