Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy:  

Maskinteknik Mörk AB är lyhörda för kundernas önskemål och krav, vi vill dessutom vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer.

Vårt engagemang och vår samlade kompetens kring bearbetning av material kännetecknar vår verksamhet där kunden alltid ska få ett vänligt och professionellt bemötande.

Reklamationer ska behandlas snabbt och professionellt.

Vi erbjuder snabba leveranser och håller det vi lovar.

Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

 

Miljöpolicy:

Maskinteknik Mörk AB har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället.

Vi skall minska påverkan på miljön när vi bearbetar material i vår produktion så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som intressenter ställer på oss.
  • Exempel på kundkrav är Ursprungsdeklaration och Conflict minerales rapportlista från CFSI.
  • Aldrig acceptera någon form av påtvingat ofrivilligt arbete, barnarbete, korruption eller mutor.
  • Vi ska hushålla med råvara, material och energi.
  • Vi ska ha en väl fungerande avfallshantering.
  • Vi ska arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
  • Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan och arbeta förebyggande för att minska föroreningar.
  • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.